El Títol Superior per a ser Productor Musical
Descripció

L'ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA JAM SESSION juntament amb MICROFUSA, t'ofereixen el TÍTOL SUPERIOR DE MÚSICA amb especialitat en SONOLOGÍA en l'àmbit de les noves tendències, rock i músiques urbanes

Es tracta d'un títol oficial atorgat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest títol és equivalent amb caràcter general, a un títol de Grau Universitari, homologat al Govern d'Espanya.

El curs s'imparteix a l'escola JAM SESSION.

SONOLOGÍA

És l'especialitat dels estudis superiors de música, que relaciona els coneixements dels instruments acústics i els electrònics amb la creació sonora.

El titulat en aquesta especialitat serà capaç de treballar en entorns professionals com la producció musical, l'enregistrament d'àudio i la post-producció. També disposarà de les habilitats necessàries per dirigir i crear peces musicals i/o audiovisuals en les quals la tecnologia estigui present.

La unió entre Jam Session i Microfusa dota al curs d'una suma de rigor acadèmic, experiència i instal·lacions, per oferir als nostres alumnes la més completa formació musical, tècnica i artística.

El professorat d'aquests Estudis Superiors està qualificat i disposa d'una gran experiència i reconeixement en tots els entorns professionals relacionats amb cadascuna de les matèries.

Els recursos proporcionats als alumnes permeten treballar amb un extens equipament en tots els entorns, podent fer: produccions musicals de musicos, sonoritzacions de concerts, creacions musicals digitals, video-clips, esdeveniments de música electrònica, sessions de DJ i VJ, música per a videojocs i animació…

 

 

 

 

Va ser la primera escola de Catalunya, des de 1998, a incloure al seu programa d'estudis gèneres com el Rock, les Músiques Urbanes, les Populars, les Músiques Actuals i les Noves Tendències.

Avui, a l'Escola Superior de Música s'imparteix el Títol Superior de Música amb les especialitats d'Interpretació i Sonología, en l'àmbit del Rock, les Músiques Urbanes i les Noves Tendències.

Temari

1er CURS

 • Percepció auditiva I i II
 • 2º instrument I i II
 • Band PS I
 • Electrònica
 • Instruments musicals electrònics I
 • Física I
 • Matemàtiques per a la música
 • Tecnologia musical I i II
 • Fonaments d'acústica i so
 • Principis bàsics de pedagogia
 • Tècniques de programació I
 • Psicoacústica
 • Tècniques d'enregistrament i post-producció I

2on CURS

 • Historia de la música I i II
 • Anàlisi musical I
 • 2º instrument III i IV
 • Instruments musicals electrònics II
 • Tècniques d'enregistrament i post-producció II
 • Acústica i organologia I
 • Formació corporal
 • Taller de comunicació
 • Band PS II
 • Sistemes i tècniques de reproducció de la Música I
 • Tècniques de programació II
 • Tecnologia musical III

3er CURS

 • Història de la música III
 • Anglès tècnic I i II
 • 2º instrument V i VI
 • Instruments musicals electrònics II
 • Tècniques d'enregistrament i post-producció III i IV
 • Acústica i organologia I
 • Metodologia
 • Anàlisi musical I
 • Band PS III
 • Recerca I
 • Sonorització de concerts
 • Optativa I (sistemes multicanal I)

4rt CURS

 • Filosofia i estètica musical
 • Cor I
 • Disseny de so
 • Sistemes i tècniques de reproducció de la Música II
 • Escolta crítica I i II
 • Interpretació i composició amb mitjans electrònics
 • Desenvolupament professional
 • Recerca II
 • Pràctica sonológica
 • Optativa II (sistemes multicanal II)
 • Projecte

Pla d'estudis en semestres i crèdits

Requisits

Per accedir als estudis artístics superiors de música cal complir els següents punts:

 • Requisits acadèmics
 • Superar la Prova d'accés
 • Pagament de l'import de la matrícula

 

Requeriments acadèmics:

Batxillerat

L'aspirant ha d'acreditar una de les següents titulacions: 

· Titulació de Batxillerat LOGSE o LLOI.

· Titulació de BUP + COU del Pla del 70.

· Prova d'accés de majors de 25 anys per a estudis universitaris (independentment de la carrera universitària).

· Prova de Batxillerat per a majors de 19 anys

· Qualsevol titulació universitària (llicenciatura o diplomatura), inclòs qualsevol grau superior de música (Pla 66 i LOGSE) i el títol professional de música del Pla del 42

Els candidats que no acreditin cap dels títols anteriors i que siguin majors de 19 anys (o els que compleixin els 19 anys durant l'any natural en què fan la prova d'accés) han de superar una prova regulada i organitzada pel Departament d'Ensenyament per accedir als Ensenyaments Artístics Superiors. Aquesta prova acredita els coneixements en relació amb els objectius de Batxillerat. Tant l'organització com el calendari els determina el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. + info prova

 

Grau professional de música

L'aspirant ha d'acreditar la titulació de grau professional de Música o realitzar un exercici específic en la prova d'accés.

S'accepten com a equivalents:

· El títol professional del Pla del 42

· El títol de grau mitjà de Música del Pla del 66

· El títol de grau mitjà de Música de la LOGSE

· El títol de grau professional de Música de la LLOI

· El títol de grau superior de Música d'una especialitat diferent de la qual un es vol matricular

 

Els candidats que no puguin acreditar la titulació de grau professional de Música han de fer un exercici específic durant la prova d'accés, que representa el 5 % de la nota final d'accés.

Els candidats que disposin de la titulació de grau professional de Música estan exempts de fer l'exercici específic. En aquest apartat reben la màxima puntuació, que pondera el 5 % de la nota final d'accés.

Els candidats que hagin cursat estudis musicals a l'estranger han de fer l'exercici específic.

Candidats amb una titulació superior de música prèvia: consulteu l'apartat Segona titulació i posteriors.

Altres apartats

Inscripció a la Prova d'Accés.

Per inscriure's en la Prova d'Accés és necessari presentar la següent documentació escanejada via mail a escola@microfusa.com o lliurada personalment en secretaria:

 • Sol·licitud d'inscripció emplenada (Imprès de Sol·licitut d'inscripció)
 • Fotocòpia compulsada DNI o passaport
 • Fotocopia compulsada del títol de Batxillerat (o document equivalent. Veure requisits).
 • Els candidats que hagin realitzat estudis a l'estranger hauran de lliurar una Fotocòpia compulsada de l'homologació o volant provisional del títol de Batxillerat. Fins al 22 de juny
 • Grau Professional (els candidats que no tenen aquesta titulació al moment de la inscripció tenen fins al 22 de juny. Aquells que no disposin d'aquesta titulació hauran de realitzar una prova addicional.
 • Pagament de la taxa d'inscripció a les proves d'accés (90 €)
 • L'acreditació dels títols de batxillerat i grau professional ha de realitzar-se mitjançant la fotocòpia compulsada del corresponent resguard. El certificat de notes no és vàlid.

S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb el document original en la qual es fa constar, per mitjà d'un segell o acreditació d'un organisme oficial, la seva coincidència amb l'original.

 

 

Contingut de la Prova d'Accés

La prova d'accés específica de Sonología consta de dues Parts (A i B) més un exercici per als candidats que no acreditin el Grau Professional de Música. La qualificació final, expressada en l'escala de 0 a 10 amb tres xifres decimals, és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues parts (A i B) de la prova.

La Prova d'accés es considera superada si s'ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts. La part A té per objectiu comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als Estudis Artístics Superiors.

La qualificació final es compon amb la mitjana aritmètica d'aquestes dues proves, amb aquest valor s'obté el 95% de la nota final. El 5% restant s'obté amb la presentació del títol de grau professional de Música (en aquest cas tens un 10) o amb la qualificació de la prova específica si no posseeixes aquesta titulació. També és necessari treure una puntuació mínima de 5 per a aquesta prova.

IMPORTANT! Per a la realització de la Part A l'aspirant haurà de portar el seu propi reproductor de CD i auriculars.

 

PART A

Percepció auditiva (90 minuts / 30%)

Dictat rítmico-melòdic. 15%
Dictat armònic. 15%

Anàlisi musical (120 minuts / 25%)

Anàlisi d'una partitura per a banda. Es valorarà l'anàlisi harmònica, el reconeixement d'estils i aspectes socioculturals relacionats, el coneixement de la terminologia, el llenguatge tècnic i la justificació de les respostes.

Anàlisi auditiu (60 minuts / 25%)

Audició d'un fragment musical. L'aspirant haurà de contestar un qüestionari sobre estructura, harmonia, instrumentació, etc.

Prova instrumental (15 minuts / 20%)

Interpretació d'un repertori de 15 minuts on es demostri el domini d'un instrument. Si l'instrument és melòdic, s'haurà d'acompanyar d'un instrument harmònic.

 

PART B

Anàlisi (60 minuts / 45%)

L'aspirant hi haurà fer una anàlisi d'un fragment sonor a partir de l'audició del mateix i la partitura corresponent. L'exercici es completa amb un qüestionari de cinc preguntes.

Tractament de l'àudio (30 minuts / 55%)

Manipulació d'un fragment sonor amb les especificacions definides per l'examinador. Es valorarà l'agilitat en l'aplicació de les solucions proporcionades per l'aspirant.

 

Exercici específic per a aspirants que no acreditin el títol de grau professional de música: 

Anàlisi (120 minuts)

Exercici escrit sobre un tema de 4 o 5 minuts. L'aspirant tindrà l'àudio i la partitura d'un tema que haurà d'analitzar. Es valoressin aspectes concrets sobre el tema: estructura, melodia, harmonia, instrumentació i aspectes generals com el seu context.

 

 

Calendari de inscripció, proves i matrículació

 
Convocatòria de setembre

Inscripció a les proves d'accés

Preinscripció online: Des del 15 de juliol fins al 31 d'agost del 2015. (Descarregant inscripció des de la Web)
Publicació provisional de candidats: Dilluns 7 de setembre del 2015 a les 11:00. (Tauler d'anuncis i Web)
Reclamacions a les resolucions de candidatura: Dilluns 7 de setembre del 2015 de 15:00 a 16:00. (Secretaria)
Publicació - Relació definitiva de candidats: Dimarts 8 de setembre del 2015 a partir de les 12:00 AM. (Publicació a la web)

Proves d'accés

Les proves es realitzaran a l'escola JAM SESSION (c/Montfar 16-18, Barcelona )

Part A: Exercici percepció auditiva - Dimecres 9 de setembre del 2015 de 9:00h a 10:30h. Exercici anàlisi musical - Dimecres 9 de setembre del 2015 d'11:00h a 13:00h. Exercici anàlisi auditiva - Dimecres 9 de setembre del 2015 de 13:30h a 14:30h.
Exercici d'Interpretació de la Part A i Parteix B: Dijous 10, Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre del 2015, segons horari indicat en el llistat definitiu d'inscrits en les proves d'accés.
Exercici específic per als candidats que no han cursat el Grau Professional de Música: Dimarts 8 de setembre del 2015 de 17:00 h a 19:00 h.

Admesos

Publicació provisional d'admesos: Dimecres 16 de setembre del 2015 (matí). (Tauler d'anuncis i Web)
Reclamacions a les resolucions d'admissió: Dimecres 16 de setembre del 2015 (trigui). (Secretaria)
Publicació definitiva d'admesos: Dijous 17 de setembre del 2015 (matí). (Publicació a la web)

Matrícula

Període de matriculació: Dijous 17 i divendres 18 de setembre del 2015.

Pagament de la inscripció a la prova d'accés

El preu de la inscripció a la prova d'accés és de 90 €.

El pagament es pot fer en efectiu o fent una transferència bancària indicant com a concepte "el vostre nom i prova d'accés" a:
El compte del BBVA
ÉS74-0182-9303-13-0200008784
Titular: Jam Session EM, S.L.

 

 

 

Matriculació

Procediment i normativa

La matriculació s'ha de fer personalment en secretaria o mitjançant una autorització a un tercer.

El procediment de matriculació és responsabilitat de l'alumne i està condicionat a l'autenticitat dels documents aportats i al compliment dels requisits i les normatives legals aplicables, així com al pagament en els terminis establerts al calendari.

L'estudiant no té dret a la devolució dels imports de matrícula, excepte en els casos d'error imputable al centre.
El centre es posarà en contacte amb els admesos per proporcionar cita per realitzar la matricula.

Pagament de la matrícula

La matrícula podrà ser total (60 crèdits per curs) o parcial (30 crèdits per curs).

El preu per crèdit per a l'especialització de Sonología és de 125,00 €.

L'import de la matrícula s'obté multiplicant els crèdits inscrits pel preu unitari del crèdit.
Al preu final de la matrícula s'ha d'afegir l'import del segur obligatori.

El pagament de la matrícula es podrà realitzar mitjançant: efectiu, targeta o ingrés en el següent compte bancari:
Compte del BBVA
ÉS74-0182-9303-13-0200008784
Titular: Jam Session EM, S.L.

 

 

 

Altres

Estudiants estrangers o amb estudis cursats fora de l'estat Espanyol

Títol de grau professional de Música:
No s'admeten titulacions de grau professional de Música de tercers països.
Els aspirants estrangers han de fer l'exercici específic de grau professional de Música.
Títol de Batxillerat:
Per acreditar títols de Batxillerat de tercers països, es requereix l'homologació prèvia.

El procés d'homologació s'ha de sol·licitar a les conselleries d'Educació i Ciència de les ambaixades espanyoles. Si aquest tràmit està en procés al moment de fer la inscripció, s'admet el volant d'inscripció provisional.

Trasllat de l'expedient

Per sol·licitar aquest tràmit, dirigir-se a jamsessionsuperior@gmail.com

Segona titulació i posteriors

Per sol·licitar aquest tràmit cal dirigir-se a a jamsessionsuperior@gmail.com

 

 

 

Otras opciones: