MÁSTER EN PRODUCCIÓ MUSICAL

Cursos Presencials
210 hores
4.700 €
Barcelona
6 de gener
Descripció

El productor és el màxim responsable del complex procés que s'amaga després de l'enregistrament d'un disc, i és la persona en la qual recau la presa de decisions, ja siguin d'índole artístic o tècnic. Per aquesta raó, és imprescindible que el productor tingui un coneixement exhaustiu del món musical i dels aspectes tecnològics relacionats amb el seu treball.

En el passat de forma habitual i en el present de forma ocasional, el productor també actua com a pont entre l'artista i la companyia discogràfica durant la realització d'un disc, i exerceix així mateix el paper de nexe entre el públic i l'artista al llarg de la seva carrera musical. Aquest aspecte obliga al productor a conèixer totes les peculiaritats del món musical, ja que el seu èxit es mesurarà en funció del nivell de vendes que obtinguin els artistes que produeix.

En l'actualitat trobem un canvi radical en la manera d'entendre el consum, la distribució i l'enregistrament de la música, canviant el panorama i l'essència de la producció musical. El model que s'imposa és el model de l'Acte-producció, on la iniciativa de dur a terme un projecte musical pansa de les companyies discogràfiques al propi artista. Est deu encarregar-se de l'enregistrament, la distribució i promoció del projecte, així com de la gestió de tot el procés. Donades les limitacions de coneixement i experiència dels artistes en aquest camp, és el productor musical format en l'acte-producció el que desenvolupa aquest servei integral, cobrint les manques legítimes en aquests camps dels artistes.

En el model d'acte-producció es reforça la importància del productor musical, passant d'estar al servei de les companyies al servei de l'artista.
Les facetes fonamentals de l'acte-producció són la fixació del perfil artístic del projecte, l'optimització dels recursos tècnics i humans en l'enregistrament, mescla i masterització, la gestió dels drets i registre, la distribució a la xarxa de forma òptima i estratègica, i la creació i monitoratge dels continguts de comunicació per a la seva divulgació i promoció.

Temari

El temari del Màster de Producció Musical es basa en 3 blocs
clarament diferenciats que es corresponen amb les àrees que la Producció
Musical ha de cobrir:

1.- La tecnologia.

La gestió d'una complexa xarxa de recursos tècnics és un element fonamental del treball
del Productor Musical. Aquest deu no solament conèixer-los sinó a més
dominar-los.

El punt de partida és el coneixement dels diferents
dispositius que podem trobar en l'àmbit d'un estudi d'enregistrament,
conèixer la seva utilitat i els seus paràmetres. Per després
introduir-nos en el seu ajust per a cadascuna de les situacions que
se'ns plantegen en la realització del projecte musical. En aquest sentit
cal tenir en compte que en el present, els estils musicals té una gran
dependència de certes tècniques específiques de tractament de so per
donar identitat al projecte musical, i en gran intervinguda això és
responsabilitat del Productor Musical, per això aquest deu saber a tot
moment com és l'ajust específic del dispositiu d'àudio perquè la
producció flueixi en la línia artística definida.

Li segueix l'aspecte tècnic l'adreça, l'ordre cronològic de l'enregistrament, mescla i màstering,
i les estratègies encaminades a aconseguir el màxim de l'artista,
tenint en compte que es disposa d'uns recursos limitats. L'optimització
d'aquests recursos tècnics són una part fonamental del Productor
Musical, i per poder treure el millor resultat possible s'ha de tenir un
coneixement integro de l'els equips de so.

En l'aspecte tècnic també cal incloure tot el referent al coneixement dels instruments musicals i el que es llepi el backline (bateria, amplificadors de baix i guitarra, teclats). El productor deu
saber com és l'adequat per a aquest estil i aquesta formació musical
determinada i com és el seu ajust per obtenir els resultats desitjats.

2.- L'àmbit musical. El repertori:

L'altre aspecte fonamental del treball de producció té a veure són el plànol artístic des del punt de vista musical. Ja no parlem solament
del llenguatge musical, sinó de la capacitat per seleccionar i dirigir
un repertori musical. Des de l'orientació de la composició (lletra i
música), passant pels arranjaments musicals, les estructures, els
ritmes, les tonalitats, les afinacions...

El Productor ha de saber escollir el repertori més adequat perquè l'artista trobi el
reconeixement de la seva obra tenint en compte el moment, el lloc i les
seves circumstàncies. Per a això fem una exhaustiva anàlisi de les
diferents ofertes musicals que podem trobar al mercat, les seves
característiques i sobretot el valor de la composició que deu acompanyar
al talent de la interpretació. La direcció artística és fonamental
perquè el procés d'enregistrament no es compliqui. I d'aquesta forma
poder capturar en l'estudi d'enregistrament aquestes interpretacions que
plasmin tota la capacitat i personalitat de l'artista.

En aquest aspecte la construcció dels arranjaments musicals, tenint en compte les
peculiaritats de la música moderna i la importància de l'intèrpret solista, com aglutinador del focus d'atenció i el conductor de la
càrrega dramàtica de la composició, fan de l'adreça vocal un element
importantíssim de la Producció Musical.

3.- La gestió. El màrqueting. El marc legal de la Propietat intel·lectual:

Conèixer quals són els mecanismes que tanca la indústria musical és un repte per al
Productor Musical, ja que deu fer a tot moment la producció sostenible
des del punt de vista de la seva realització. La gestió dels drets de
propietat intel·lectual (autoria, interpretació, fonogràfic) és
fonamental. Saber com explicar i beneficiar-se de les societats de
gestió (SGAE, AIE, AGEDI),
conèixer els tràmits per poder portar la producció fins al mercat i
poder gestionar de forma ordenada els beneficis que pugui generar per
donar-li continuïtat, el registre del repertori per a la seva protecció,
les comunitats de creadors, els drets reservats, els contractes, les
llicències i autoritzacions, etc.

La publicació de forma adequada, distingint el suport físic (CD, vinil, DVD) de la distribució digital. El paper dels agregadors en aquest sentit les plataformes de distribució i com realitzar el procés de forma adequada i com poder controlar-ho.

També la promoció artística és importantíssima, coneixent les diferents vies
de divulgació i comunicació d'aquesta promoció, i els diferents
continguts de comunicació amb finalitats promocionals, com puguin ser
les fotos, els vídeos, els textos de comunicació, les col·laboracions, etc.

Requisits

Alumnes de Microfusa. Disposar d'una de les següents:
- titulació de Diploma de Producció Musical de Microfusa.
- titulació de Diploma de Tècnic de So de Microfusa + curs de Música electrònica.
- Certificació de tècnic de so especialitzat en enregistrament en estudi + certificació música electrònica de Microfusa

Alumnes provinents d'altres centres:

- Titulació equivalent a l'esmentada anteriorment.
- Experiència professional demostrable

En qualsevol cas és necessari realitzar una entrevista personalitzada amb l'adreça del Màster.

Objectius

La finalitat del Màster de Producció consisteix a desenvolupar totes les facetes professionals que el productor haurà de posar en pràctica en la realització del seu treball, principalment les relacionades amb el coneixement musical, tècnic, psicològic i de màrqueting, així com de distribució i promoció.

Horari

Classes lectives (masterclass + teòriques + pràctiques):
Dilluns, dimecres i divendres de 16:00h a 19:00h

Pràctiques lliures:
Dimarts i dijous de 16:00h a 19:00h