DIPLOMA TECNOLÒGIC EN PRODUCCIÓ MUSICAL Segon any

Cursos Presencials
1 any
6.075 €
Ciutats i convocatòries
Si us plau, espereu...
  • Madrid - Octubre 2020
  • Barcelona - octubre 2020
  • Online - octubre 2020
DISPONIBLE EN:
BARCELONA - MADRID
Descripció

El segon any del Diploma Tecnològic de Producció Musical et permetrà accedir al tercer curs a la  Solent University, per a finalitzar un grau universitari (BA Hons) a Anglaterra.

Aquest curs ofereix la millor preparació per a treballar en un entorn professional, usant les eines i els suports tecnològics utilitzats tant a l'entorn de la música electrònica com en els enregistraments acústics i les mescles realitzades en estudis d'enregistrament professionals. Alhora, la formació programada ajuda a millorar la creativitat musical. 

També es treballa en profunditat els principis del llenguatge i la composició musical, la història de la producció musical i de la música. Entre les diverses assignatures cal destacar els amplis conceptes relacionats amb la indústria de la música, contractes, promoció, drets, etc. Un altre aspecte important és la incorporació de classes d'anglès amb professor natiu i productor musical, les quals ajuden a preparar possibles exàmens d'accés universitari i ampliar el llenguatge tècnic. 

El nostre Diploma disposa, a més, dels  cursos per a obtenir la certificació oficial oferta per fabricants; *Ableton *Live, Apple i *Avid,  Inclou els llibres i taxes d'examen corresponents a *Logic 101 i *Protools 101 i 110,.

* Veure apartat titulacions superiors per a consultar les titulacions acordades amb la universitat.

Temari

Segon any

Tecnologia de so per a producció musical. Sistemes d'àudio en l'estudi d'enregistrament professional. Connexió. *Preamplificación, interfícies d'àudio i *microfonía. Instruments musicals. Monitoratge. Fenòmens acústics.

Enregistrament en estudi. Enregistrament de veus, guitarres i piano. Enregistrament de banda: bateria, sota elèctric, teclats, veus i guitarres. Enregistrament de banda en directe. Edició, correcció de temps i ajust. Tècniques de mescla. Introducció a la masterització.

Masterització. L'equip i estudi de masterització. Anàlisi. Equalització correctiva i creatiu. Processament de dinàmica, Tipus de compressors i tècniques de compressió. Processament avançat i finalització.

Indústria musical. La composició, l'enregistrament i el seu marc legal. La indústria editorial i discogràfica. Entitats de gestió col·lectiva. Revenue stream. Marc legal II. El manager i l'agència de booking. El booker i les seves funcions. El promotor. Marc legal III. Marxandatge. Tipus d'esdeveniments. Eines de gestió de projectes. La indústria del directe contemporània. Cerimònies de premis. La distribució digital. Marc legal IV. Màrqueting. Plataformes de *streaming. L'agència de comunicació. Les etapes del desenvolupament d'un artista. La psicologia en el màrqueting. Indústria musical: un negoci audiovisual. Censura en la música. Evolució en el control del mercat.

Llenguatge musical. Escales menors. Concordes, funcions dels graus i cadències en l'escala menor. Ritme harmònic II. Altres concordes. Intercanvi modal. Anàlisi harmònica amb intercanvi modal. Maneres gregues. Graus en les maneres gregues. Compondre en una manera i anàlisi de temes composts en una manera. Voicings. Dominants secundaris. Re-harmonització. Modulació, Altres escales.

Anglès. Vocabulari general i específic de l'entorn de la tecnologia i la producció musical. Gramàtica, conversa i lectura. (professors natius en Inglés). Preparació per a la certificació *IELTS necessària per a aquells que vulguin continuar els seus estudis a Anglaterra.
Programari. Official Avid Protools 101 i 110.
Projecte final del diploma. Projecte individual que integra tots els aspectes de la producció musical, tant des del punt de vista artístic com tecnològic.

Requisits
Acadèmics
 
  • Haver realitzat i superat satisfactòriament el primer any del Diploma de Producció musical.
Aquest curs de dos anys permet accedir directament a un tercer any universitari (top up course) a Anglaterra, a la Solent University.
Per a poder ingressar en aquesta universitat i poder finalitzar així un estudi de Grau universitari els requisits d'accés són; Batxillerat (qualsevol modalitat), un nivell d'anglès IELTS amb qualificació de 6 parlat i escrit, i, finalment, haver superat satisfactòriament les assignatures del Diploma, segons els requeriments del centre.
 
Tots aquests requisits s'han de complir en el moment de realitzar la inscripció en la universitat, que sol ser el mes de juny anterior al seu inici. Això permet a l'alumne acabar d'aconseguir el seu nivell d'Inglés i, en algun cas acabar amb els estudis de Batxillerat.
 
Materials
El curs ofereix tot els materials necessaris per a realitzar-lo, així com la disponibilitat d'estudis per a fer pràctiques lliures per a l'estudi i aprenentatge del curs.
Horari
La modalitat emprada és presencial amb el suport del nostre entorn virtual d'aprenentatge. Les activitats presencials es desenvolupen a les aules i estudis dels nostres centres, i el seguiment i avaluació de les mateixes es desenvolupen al campus virtual. Aquestes activitats inclouen pràctiques col·laboratives, classes magistrals, fòrums de discussió i projectes en grup entre altres.
 
Els continguts teòrics del curs estan accessibles en línia i poden consultar-se en qualsevol moment i en qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta i mòbil). Les classes magistrals aporten el punt de vista expert i professional dels professors o convidats especialistes en la matèria Els fòrums de debat estimulen l'esperit crític i l'intercanvi d'idees. Les pràctiques i projectes tenen com a objecte l'aprenentatge *learning *by *doing i el treball col·laboratiu amb altres alumnes. Tot això està supervisat i guiat per professors i tutors altament especialitzats i amb gran experiència.
 
Per a les classes del Diploma Producció Musical existeixen 2 torns horaris:
 
Horari de matins: Les classes es realitzen en horari comprès entre les 8:*30h a les 14:*30h, de dilluns a divendres
Horari de tardes: Les classes es realitzen de dilluns a divendres en horari comprès entre les 16:*00h a les 19:*00h, i de 19:*00h a 22:*00h un dia a la setmana
El curs compta amb unes 2.000 hores repartides entre les hores de classes teòriques, pràctiques i projectes assistits i les hores d'estudi propi i pràctiques personals.
 
A manera d'orientació, es realitza la següent relació de classes setmanals:
 
Classes de Producció/sonorització - 6 hores setmanals
Programari específic. (Apple *Logic i *Avid *Protools) - 3 hores setmanals
Classes d'història de la música, produccions musicals i indústria musical - 3 hores setmanals
Llenguatge musical. - 3 hores setmanals
Anglès (convalidable) - 3 hores setmanals
La resta de les hores lectives s'han de destinar per a estudiar i realitzar els exercicis i/o projectes sol·licitats durant el trimestre. Per a això disposa d'accés a aules i estudis (depenent del nivell del curs es proporcionen els uns o els altres). 
 
Observacions:
 
Màxim de places disponibles: 24 alumnes per torn horari
Les reserves es realitzen per rigorós ordre de sol·licitud
Aquest curs requereix un mínim de 8 alumnes
Mètodes de pagament
Taxes de matrícula per a estudiants
 
Opció de pagament: Al comptat
2n any: Reserva de la plaça: 300€
2n any: pagament *único3: 5.775€
Total, del segon any en modalitat de pagament, al comptat = 6.075€
 
Opció de pagament: Fraccionat, domiciliant-ho a través d'un compte corrent *espanyol2
2n Any
 
Reserva de *plaza1: 300€
1r *pagament: 1.420€
8 pagaments: 572€ (novembre a juny)
Total, dels dos anys en modalitat de pagament, Fraccionat amb compte corrent = 6.296€
 
Opció de pagament: Fraccionat sense domiciliació
2n Any
 
Reserva de *plaza1: 300€
1er *pagament: 2.000€ fins al 15 de setembre 2020.
*2on *pagament: 2.000€ fins al 15 de desembre 2020
*3er *pagament: 2.000€ fins al 15 de març 2021
Total, dels dos anys en modalitat de pagament, Fraccionat sense compte corrent = 6.300€
 
Observacions
1. El dipòsit per a la reserva de la plaça no és rembolsable, passats 14 dies posteriors a la contractació del curs
 
2. Per a accedir al mètode de pagament, fraccionat són imprescindibles les dades bancàries d'un compte a Espanya. Tipus d'interès *TIN 5%, *TAE 5,11%. Els pagaments es tramitaran per banc o caixa amb venciment mensual el dia 5 de cada mes, excepte el primer que es farà en efectiu.
 
3. La data límit per a realitzar el primer pagament o pagament únic és el 15 de setembre 2020.
 
4. La data límit per a realitzar el primer pagament és el 15 de setembre 2020 / 2021
 
5. La data límit per a realitzar el segon pagament és el 15 de desembre 2020 / 2021
 
6. La data límit per a realitzar el tercer pagament és el 15 de març 2021 / 2022
 
El cost inclou ampli material didàctic, propi de l'escola, en format campus virtual propi. També inclou els llibres (físics o electrònics), sol·licitats pels fabricants per als cursos oficials, així com les taxes d'exàmens per a aquests cursos oficials.
 
Les taxes d'exàmens de *Microfusa i dels cursos oficials també estan inclosos amb la possibilitat de realitzar fins a dues proves per cada període (trimestre) en cas que l'alumne/a no hagués superat en primera convocatòria (excepte per a la certificació oficial d'Apple *Logic que, en el cas d'haver de realitzar una segona convocatòria, s'haurà d'abonar 75€ en concepte de taxa d'examen).
 
Per a més informació contacta amb administració: escuela@microfusa.com.